ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ތާރީޚު: 26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ސުންގަޑި: 07 ނޮވެންބަރު 2021 13:00

ތާރީޚު: 26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ސުންގަޑި: 07 ނޮވެންބަރު 2021 13:00

ތާރީޚު: 26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ސުންގަޑި: 07 ނޮވެންބަރު 2021 13:00