ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 49  އަދަދު: 247 . 13 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 29 ނޮވެންބަރު 2020
ވޮލިއުމް: 49  އަދަދު: 245 . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 26 ނޮވެންބަރު 2020
ވޮލިއުމް: 49  އަދަދު: 243 . 10 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 19 ނޮވެންބަރު 2020
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ތާރީޚު: 29 ނޮވެންބަރު 2020
ސުންގަޑި: 08 ޑިސެންބަރު 2020 1330