ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 50  އަދަދު: 10 . 2 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 20 ޖަނަވަރީ 2021
ވޮލިއުމް: 50  އަދަދު: 9 . 5 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 17 ޖަނަވަރީ 2021
ވޮލިއުމް: 50  އަދަދު: 8 . 8 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 14 ޖަނަވަރީ 2021
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ތާރީޚު: 20 ޖަނަވަރީ 2021
ސުންގަޑި: 25 ޖަނަވަރީ 2021 1400