ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އ. އައި.ޓީ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކަށް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

އ.އައި.ޓީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: 200-VTR/IU/2019/1  އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

12 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ