ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: 200-VTR/IU/2019/5
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ފެބުރުވަރީ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1413
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އ. އައި.ޓީ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކަށް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

އ.އައި.ޓީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: 200-VTR/IU/2019/1  އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

2019-02-12