މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ އުވާލުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

 

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ، ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0514/2010) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ވާނަމަ 18 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކުންފުންޏަށް އިންވޮއިސް/ބިލް ޑޮކިއުމަންޓާއެކު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި 26 މާރިޗު 2018 ގެ 15:00 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އެއްވެސް ބިލެއް މި ކުންފުނިން ބަލައި ނުގަންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ކުންފުނީގެ 3320657 ނުވަތަ 3000055 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  

                                 27 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439

                                 15   މާރިޗު   2018

15 މާރިޗު 2018
ހޯދާ