މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މާލޭ ނޯތު ހާބަރުގައި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކޮންފެކްޝަނަރީއާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ވިއްކާނެ ތަނެއް ހަދައިގެން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު PRC/I-2012/155-ފ113 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިހުރި އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ޕްރޮސެސް ރިވިއުކޮމެޓީއާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ލަފާދީފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

31 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ