މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 113-PRC/I-2013/113
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޫބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1614
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މާލޭ ނޯތު ހާބަރުގައި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކޮންފެކްޝަނަރީއާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ވިއްކާނެ ތަނެއް ހަދައިގެން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު PRC/I-2012/155-ފ113 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިހުރި އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ޕްރޮސެސް ރިވިއުކޮމެޓީއާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ލަފާދީފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

2013-10-31