ފުނަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަލްޓިޕާރޕޯސް ހޯލު އިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

ފުނަދޫ ސްކޫލް

 

     ފުނަދޫ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                        އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)GS-59-B/INDIV/2020/4

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

ށ.ފުނަދޫ ސުކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕޯސް އިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

 

މި ސުކޫލުގެ އިޢުލާނު ނަންބަރު (IUL)GS-59-B/INDIV/2020/4 އިން 2020 ޖޫން 01 ގައި ހުޅުވާލެވުނު ބީލަން ބާތިލުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕޯސް ހޯލް އިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގ ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

#

މަސައްކަތްތައް

01

އިމާރާތުގެ ފުރާޅު ބަދަލުކުރުން

02

އިމާރާތުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

 

1        މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖުލައި 02 ން 2020 ޖުލައި 8 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް ފުނަދޫ ސްކޫލް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2        މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ޖުލައި 08 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

3        ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފުނަދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

4        މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 5,000/- ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހެވެ.

5        މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

6        ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ފުނަދޫ ސްކޫލް، ރެހެންދިމަގު، ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6540540

އީ-މެއިލް:    [email protected]

 

 

11 ޒުލްޤައިދާ  1441

02 ޖުލައި 2020

02 ޖުލައި 2020
ހޯދާ