މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

       

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 29 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

   ގޯތީގެ ނަން: ނީލޯފަރުގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

   ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: R-2/2004/102

   ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރު 2004

29 ޖޫން 2020
ހޯދާ