ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)309-ESM/309/2020/39
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0921
ސުންގަޑި: 29 ޖުލައި 2020 1200
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

       

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 29 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

   ގޯތީގެ ނަން: ނީލޯފަރުގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

   ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: R-2/2004/102

   ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރު 2004

2020-06-29