ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ސާރވަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ސާރވަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

            މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 (ކޮރޯނާ ވައިރަސް) ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވުމާއެކު އެ ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް 19 މާރިޗު 2020އިން ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ، 07 / 2020 / އައި.ޔޫ / ޓީ - 57 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރެންސްޓް ހުރިކަން ބަޔާންކުރުމަށް ފަހު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް:

ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުން

To: [email protected]

CC: [email protected]

1 އެޕްރީލް 2020 އިން 6 އެޕްރީލް 2020 އަށް

ބީލަމާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މާއުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުއްވުން

To: [email protected]

CC: [email protected]

7 އެޕްރީލް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

12 އެޕްރީލް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 13:00 އަށް

29 މާރިޗު 2020
ހޯދާ