ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށު އީސާނާޢިބު މަގު 50 ފޫޓަށް ފުޅާކުރާއިރު އެމަގަށް އަރާގޮތަށް ހުރި ނަންބަރ 32 އިން 378 ޖަހާފައިވާ ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތް  ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 08 މަރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މި ރުއްގަސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01 މާރިޗު 2020
ހޯދާ