ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަލުމަސްގޯޅި އާއި އިންވެގެން އޮތް އެކްރީ ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ނަންބަރ 1,2,3,4 ޖަހާފައިވާ އަނބުގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި އަނބުގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 05 މަރިޗު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން ކުރިން މި އަނބުގަސްތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ އަނބުގަސްތައްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ