ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2020/35
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0808
ސުންގަޑި: 05 މާރިޗު 2020 1400
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަލުމަސްގޯޅި އާއި އިންވެގެން އޮތް އެކްރީ ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ނަންބަރ 1,2,3,4 ޖަހާފައިވާ އަނބުގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި އަނބުގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 05 މަރިޗު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން ކުރިން މި އަނބުގަސްތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ އަނބުގަސްތައްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2020-02-25