އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ހެއްދުމާއި ގުޅޭ

 

                                                                                                                                     

                                  

 

އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

    އދ. މާމިގިލި

    ދިވެހިރާއްޖެ

 

A.Dh. Atoll School

A.Dh. Maamigili

Rep of Maldives

 

ނަންބަރު:GS42/2019/35-

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

         މި މަދަރުސާގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚަށް އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

20 ނޮވެމްބަރ 2019

24 ނޮވެމްބަރ 2019

ގަޑި : 13:00 އަށް

ގަޑި : 13:00 އަށް

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނެވުން އެދެމެވެ. ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވިޔާފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ؛ 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:

  މި އިޢުލާނާގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6680021 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected]adhatollschool.edu.mvއަށެވެ.

 

10 ރަބީއުލްއައްވަލް  1441  

                                7 ނޮވެމްބަރ 2019

 

 

 

 

 

 

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ