މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

  • ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް އެންޑު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޓްރެއިނިން
  • އެޑްވާންސް އެކްސެލް ޓްރެއިނިން
  • ރައިޓިން އިން ދިވެހި ޓްރެއިނިން
  • ރައިޓިން އިން އިންގްލިޝް ޓްރެއިނިން
  • މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

14 ޖުލައި 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00

 17 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00

 

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

07 ޖުލައި 2019
ހޯދާ