ތަމްރީނު
ނަންބަރު: (IUL)113-PRC/1/2019/87
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1754
ސުންގަޑި: 14 ޖުލައި 2019 1100
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތަށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

  • ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް އެންޑު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޓްރެއިނިން
  • އެޑްވާންސް އެކްސެލް ޓްރެއިނިން
  • ރައިޓިން އިން ދިވެހި ޓްރެއިނިން
  • ރައިޓިން އިން އިންގްލިޝް ޓްރެއިނިން
  • މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

14 ޖުލައި 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00

 17 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00

 

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

2019-07-07