އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު މުބާރާތަށް ޕްރެކްޓިސްކުރަން ވަގުތީ ކޯޓް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތަކެތި ނެގުން

މިރަށު އިރުމަތީކޮޅު ހިއްކި ބިމުގައި މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އަތޮޅު މުބާރާތަށް ޕްރެކްޓިސްކުރުމަށް ވަގުތީ ކޯޓު އަޅާ ބިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި، އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް މުދަލެއްވާނަމަ 28 ޖޫން 2019 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެތަކެތި ނަގާ ނިންމުމަށް އަންގަމެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގާ މިސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނަގާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އަޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ