މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

މިލްކުވެރިކަން:

 މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

- ނިއުލައިޓް / ނ. ހޮޅުދޫ

- ބިއްސާވެލި / ނ. ހޮޅުދޫ

- ހީނާމާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ

19‏ ރަޖަބް‏ 1444

‏09‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2023

09 ފެބުރުވަރީ 2023
ހޯދާ