ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: D13C-A/2023/4
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ފެބުރުވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:51
ސުންގަޑި: 05 ފެބުރުވަރީ 2023 14:00
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

މިލްކުވެރިކަން:

 މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

- ނިއުލައިޓް / ނ. ހޮޅުދޫ

- ބިއްސާވެލި / ނ. ހޮޅުދޫ

- ހީނާމާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ

19‏ ރަޖަބް‏ 1444

‏09‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2023

09 ފެބުރުވަރީ 2023