މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވި ހުރި އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ

ސްޕެއަރ ޕާޓްސްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  25 ޑިސެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ