ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:24
ސުންގަޑި: 25 ޑިސެންބަރު 2014 00:00
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވި ހުރި އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ

ސްޕެއަރ ޕާޓްސްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  25 ޑިސެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޑިސެންބަރު 2014