ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ 3 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުލުވާލުން

30 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ