ދެންނެވުން
ނަންބަރު: BML/CORP/2023/045
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޖަނަވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:21
ސުންގަޑި: 01 މާރިޗު 2023 14:00
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ 3 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުލުވާލުން

30 ޖަނަވަރީ 2023