ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ A2ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރGS44/IUL/2023/19 އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ