ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ޖަނަވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:30
ސުންގަޑި: 29 ޖަނަވަރީ 2023 14:00
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ A2ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރGS44/IUL/2023/19 އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2023