މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

 

           މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ ވާރިޘަކު ހުރިނަމަ ޢާއިލީގޮތުން ހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮށް 10(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

1-     އަލްމަރްޙޫމާ ޙައިރުއްނިސާ ޢަލީ / ހިތަށްފިނިވާގެ، ނ.ހޮޅުދޫ

02 ރަޖަބު     1444

24 ޖެނުއަރީ   2023

 

24 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ