ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: D13C-A/2023/3
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:21
ސުންގަޑި: 03 ފެބުރުވަރީ 2023 08:15
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

 

           މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ ވާރިޘަކު ހުރިނަމަ ޢާއިލީގޮތުން ހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮށް 10(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

1-     އަލްމަރްޙޫމާ ޙައިރުއްނިސާ ޢަލީ / ހިތަށްފިނިވާގެ، ނ.ހޮޅުދޫ

02 ރަޖަބު     1444

24 ޖެނުއަރީ   2023

 

24 ޖަނަވަރީ 2023