މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ، މި ސީ.ޑީ.ސީ އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 23 ނޮވެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު: 013329

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްނާޞިރު އާދަމް  / ތަރި ، ރ.ރަސްމާދޫ  

19 މުޙައްރަމް 1436

12 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ