ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)202-M/1/2014/98
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ނޮވެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:34
ސުންގަޑި: 23 ނޮވެންބަރު 2014 15:00
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ، މި ސީ.ޑީ.ސީ އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 23 ނޮވެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު: 013329

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްނާޞިރު އާދަމް  / ތަރި ، ރ.ރަސްމާދޫ  

19 މުޙައްރަމް 1436

12 ނޮވެންބަރު 2014