މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުމަށް

މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްވާނަމަ އެކަން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރުޙޫމާ ޖަމީލާ އާދަމް، އަތިރީއާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
  2. އަލްމަރުޙޫމް އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލް ޙަކީމް، ކަލީން / ނ. ހޮޅުދޫ
15 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ