ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: D13C-A/2022/14
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ނޮވެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:36
ސުންގަޑި: 22 ނޮވެންބަރު 2022 14:35
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުމަށް

މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްވާނަމަ އެކަން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރުޙޫމާ ޖަމީލާ އާދަމް، އަތިރީއާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
  2. އަލްމަރުޙޫމް އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލް ޙަކީމް، ކަލީން / ނ. ހޮޅުދޫ
15 ނޮވެންބަރު 2022