މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްހިފުން

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
    ނ.މާޅެންދޫ،
    ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން

 

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 02 ކޮޓަރި، 01 ސިޓިންރޫމް އަދި 01 ފާޚާނާ ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް (ފަރުނީޗަރ ނުހިމަނާ) ކުއްޔަށްހިފަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: D5C-A/2022/2 ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 01 ފަރާތުންކަމަށްވާތީ، އެޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ނޮވެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2022 ނޮވެމްބަރު 15 ވަނަދުވަހުގެ 10:00އަށް ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު  ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

27  ރަބީޢުލްއައްވަލް  1444

23 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ