މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ، މި ސީ.ޑީ.ސީ އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 19 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު : 0002472

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ / ހުސްނުހީނާމާގެ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ

15 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ