ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)202-M/1/2014/92
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:01
ސުންގަޑި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2014 15:00
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ، މި ސީ.ޑީ.ސީ އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 19 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު : 0002472

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ / ހުސްނުހީނާމާގެ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ

15 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

09 އޮކްޓޫބަރު 2014