އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤުރުއާން މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ އެ2 ޝީޓް އިސްލާޙް ކުރެވިފައި

އޭ2  ޝީޓް އެޓޭޗް މަންޓްގައި ހިމެނިފައި 

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ