ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)IS-HR/IS/2022/68
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:30
ސުންގަޑި: 30 އޮގަސްޓް 2022 13:00
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤުރުއާން މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ އެ2 ޝީޓް އިސްލާޙް ކުރެވިފައި

އޭ2  ޝީޓް އެޓޭޗް މަންޓްގައި ހިމެނިފައި 

06 އޮގަސްޓް 2022