ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މި މަދަރުސާގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުރި އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރުތަކެއް ހަލާކުވެފައިވަތީ، ކުޑަދޮރުތައް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ތަނުގެ ހާލަތު ދެއްކުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 9 އޮގަސްޓް 2022

ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި އޮންނާނެއެވެ. ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 14 އޮގަސްޓް 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ

1300ގައި މިމަދަރުސާގެ އިދާރާގައެވެ.

 

05 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ