ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2022/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:56
ސުންގަޑި: 09 އޮގަސްޓް 2022 14:00
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މި މަދަރުސާގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުރި އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރުތަކެއް ހަލާކުވެފައިވަތީ، ކުޑަދޮރުތައް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ތަނުގެ ހާލަތު ދެއްކުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 9 އޮގަސްޓް 2022

ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި އޮންނާނެއެވެ. ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 14 އޮގަސްޓް 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ

1300ގައި މިމަދަރުސާގެ އިދާރާގައެވެ.

 

05 އޮގަސްޓް 2022