މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިފްކޯގެ ފެލިވަރު ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން ނަންބަރު:134-PROC/I/2022/52

އިޢުލާން

24 ޖުލައި 2022

 

މިފްކޯގެ ފެލިވަރު ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ،ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަށް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއަދަތަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ. ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ސަޕްލައި ކޮށްދެންވާނީ އަމިއްލަ ދަތުރުގައި މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ.

 ބިޑް ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލް

 ތާރީޙް

 ވަގުތު

 ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ   ކުރުން

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

 [email protected]

01 އޮގަސްޓް 2022

 

 މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

 ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި   އީމެއިލްއަށް

01 އޮގަސްޓް 2022

 މެންދުރުފަހު  02:00ގެ ކުރިން

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

 [email protected]

04 އޮގަސްޓް 2022

 މެންދުރު 01.00ގެ ކުރިން

 ބިޑް ހުޅުވުން

 އަނދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ   ހާޒިރުގައި މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް   މެދުވެރިކޮށް

04 އޮގަސްޓް 2022

 

 މެންދުރުފަހު  02:00ގައި

 

 

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތާވަލާއިއެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

- އިޢުލާން ނަންބަރު

- ކުންފުނީގެ ނަން

- ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު / އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު

- ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު

މަތީގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފޮނުވާ އީމެއިލް ތަކަށް "ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންފޮމޭޝަން" އެއްގެ ގޮތުން މި ކުންފުނިން އީމެލް ކުރާނެ ވާހަކަދެއްނެވީމެވެ.

ނޯޓް:  ބިޑަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވަން ވާނީ ހަމައެކަނި  [email protected]  އީމެއިލް އަށެވެ. މިނޫން އީމެއިލް އަކަށް އެޑްރެސްކުރާ ނުވަތަ ސީސީ ކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިހުތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލްވާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ.

24 ޖުލައި 2022
ހޯދާ