ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރުގައި ހުރި ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުމާއި ގުޅޭ

ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރުގައި ހުރި ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުމާއި ގުޅޭ 

 

ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރުގައި ހުރި ރުއްތައް 1 އަހަރު ދުވަހަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ލިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ބިޑް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

12 މެއި 2022 އިން 26 މެއި 2022 އަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 13:00 އަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ [email protected]  އަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް މެއިލް ކޮށްގެނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

29 މެއި 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

01 ޖޫން 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 

ބިޑު ހުށަހަޅަން ރަޖިސްޓަރީވާ ފޯމް، މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6500019 ފޯނާ އެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

12 މޭ 2022
ހޯދާ