ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެހިކަލެއް ގަތުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

 

ވެހިކަލެއްގަތުމާ ބެހޭ

                    މި ކައުންސިލަށް ވެހިކަލެއްގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. މި ވެހިކަލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާ އެކުގައި އާންމު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

                 ވީމާ، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 19 މެއި 2022 ވާ ބޫރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި ކައުންސިލްގެ މެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން އެދެމެވެ. ރެޖިސްޓަރ ކުރެވުނުތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ފޮނުވާ މެއިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު:

-          އިޢުލާން ނަމްބަރު (ކޮން މަސައްކަތެއްކަން އެނގޭގޮތަށް މެއިލްގެ ސަބްޖެކްޓްގައި ލިޔުމަށް)

-          ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނަން

-          ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު

                 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އޮންނާނީ  26 މެއި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ އެވެ.

                 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 16 މެއި 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

އަދި މިތާރީޚްގެ ކުރިން މިއިދާރާގެ އީ މެއިލް [email protected]  އަށް ލިޔުއްވުމުން ނުވަތަ  މި އިދާރާގެ ނަމްބަރ 6780702 ގުޅުއްވުން ވެސް

މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.

                           

         

12 މެއި 2022

12 މޭ 2022
ހޯދާ