ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

މި ސްކޫލުން ދޭ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

  1. ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭ އޭރިއާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
  2. ޕްރިންސިޕަލް ރޫމް،ހެލްތު ރޫމް، ލީޑިން ޓީޗަރސް ރޫމް އަދި ހޯލުގެ އެންޓްރެންސް އޭރިއާގައި ޓައިލްސް ޖެހުން
  • މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 04 މާރޗް 2022ން 10 މާރޗް 2022ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށައެޅުއްވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ބީލަން ހުށައެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  • މި ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް ވާނަމަ 10 މާރޗް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިޢުލާންގެ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2022 މާރިޗް 13 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައި އޮންނާނެ އެވެ.
  • ބީލަން ހުށައެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 17 މާރޗް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ނޫރާނީ ސްކޫލްގައެވެ.
  • މި ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަންފޮތް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
  • މި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.

 

އީ-މެއިލް: [email protected]v

ނޫރާނީ ސްކޫލް

ފޯން: 6885917

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުގެ ލިންކް: https://forms.gle/BzEtJwYYDtv7hamY8

 

 

04 މާރިޗު 2022
ހޯދާ