މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާގެ ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތުގެ އިވެލުއޭޝަން ޢާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)304-EDS/304/2022/16  ( 23 ޖަނަވަރީ 2022 ) މިއިދާރާގެ ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 3 ފަރާތްތަކުންނެވެ. ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ކައުންސިލްގެ  ބިޑް ކޮމެޓީ2022  ވަނަ އަހަރުގެ  01 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

މި އިޢުލާންކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ސްޓޭންޑް- ސްޓިލް މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނެއެވެ. މި ސްޓޭންޑް- ސްޓިލް މުއްދަތު ތެރޭގައި،

  • ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި،
  • މި ބީލަން، އެހެން ފަރާތާކާއި ޙަވާލުކުރުމާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވައިދުގެ 10.53 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

 

  1. 1.      ބީލަން ޙަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތް:-

ކުންފުނީގެ ނަން:

އައިލީ & ޢަލީ

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

547،000.00 (ފަސްލައްކަ ސާޅީސް ހަތްހާސް)

މުއްދަތު

35 ދުވަސް

 

  1. 2.      ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް:-

ކުންފުނީގެ ނަން:

ޓްރޭޑާސް ކޮރ

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

568،000.00 (ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް ރުފިޔާ)

މުއްދަތު

45 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު

ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލައި ބިޑްކާމިޔާބް ކުރި ފަރާތަށްވުރެ ޕޮއިންޓް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން

ކުންފުނީގެ ނަން:

ބްލޫ ލޭބަލް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

563،000.00 (ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް ރުފިޔާ)

މުއްދަތު

55 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު

ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލައި ބިޑްކާމިޔާބް ކުރި ފަރާތަށްވުރެ ޕޮއިންޓް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން

 ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ނުވަތަ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 06 މާރޗް 2022  ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. މި ތާރީޚްގައި ސްޓޭންޑް-ސްޓިލް މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ނުވަތަ އިވެލުއޭޝަންގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެދޭއިރު، މަސައްކަތުގެ ނަން، ބީލަންވެރިޔާގެ ނަން، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އެނގޭނެހެން ތިރީގައިވާ އީ.މެއިލްއަށް، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯން ނަންބަރު: 6582701

 

 

     ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

23 ރަޖަބް       1443

24     ފެބްރުއަރީ 2022

24 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ