މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން؛

 (IUL)337-C-AB/337/2022/8 ނަމްބަރ

 

އިޢުލާން

 

 

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން؛

 

 

ކ.މާފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ލޯގޯ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެރަގަޅުކަމަށް ކަނޑައަޅާ ލޯގޯ ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް -/15,000 ( ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ.

 ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިއުލާނާ އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެވެ.

ވީމާ،މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ފެބުރުއަރީ 27 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ލޯގޯގެ ޑިޒައިން މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އީމެއިލް އިންނަމަ[email protected]  އަށް މެއިލް ކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6640073 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

25 ޖަނަވަރީ 2022

25 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ