މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތަށް ހަދައި ދެވިފައިވާ  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް އެކަން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

  1. ކ.ތުލުސްދޫ "މިލާނޯ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު:

GR-333/2014/06  ޢިމާރާތާއިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ (ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް: ޝަރީފް އާދަމް މިލާނޯ/ކ.ތުލުސްދޫ)

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

24 ރަޖަބް 1440

31 މާރިޗް 2019

31 މާރިޗު 2019
ހޯދާ