ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިޓީ ތަކެތި ގަތުމަށް

                                                                          ނަމްބަރ: (IUL)239-AHRI/239/2019/8  

އިޢުލާން

ތަކެތިގަތުމާއިބެހޭ

 

މިކައުންސިލުން ކުރި ނަމްބަރ: (IUL)239-AHRI/239/2019/6   ( 11 ފެބްރުއަރީ 2019 ) އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެތަކެތި

ގަތުމަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ ، މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިތަކެތި ވިއްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

28 މާރޗް 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

03 އޭޕްރީލް 2019 ބުދަ ދުވަހު 13:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

 

 

 

 

5 ސީ ސީ ކެމެރާ އެނަލޮގް އެޗް ޑީ         

4 ކޮމްޕިއިޓަރ ސިސްޓަމް

1 ޔޫ ޕީ އެސް 3000 ވީ އޭ

1 ފިންގަޕްރިންޓް ޑިވައިސް

5 އެގްޒިޓް ބަޓަން

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               17 ރަޖަބު          1440 ހ

               24 މާރޗް          2019  މ

 

          

                             އިސްމާޢީލް ހަނީފް

 

                    ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

 

                                                                                                ނަމްބަރ: (IUL)239-AHRI/239/2019/8  

އިޢުލާން

ތަކެތިގަތުމާއިބެހޭ

 

މިކައުންސިލުން ކުރި ނަމްބަރ: (IUL)239-AHRI/239/2019/6   ( 11 ފެބްރުއަރީ 2019 ) އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެތަކެތި ގަތުމަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ ، މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިތަކެތި ވިއްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

28 މާރޗް 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

03 އޭޕްރީލް 2019 ބުދަ ދުވަހު 13:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ.

5 ސީ ސީ ކެމެރާ އެނަލޮގް އެޗް ޑީ         

4 ކޮމްޕިއިޓަރ ސިސްޓަމް

1 ޔޫ ޕީ އެސް 3000 ވީ އޭ

1 ފިންގަޕްރިންޓް ޑިވައިސް

5 އެގްޒިޓް ބަޓަން

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 7909242 ނަންބަރަށެވެ.

               17 ރަޖަބު          1440 ހ

               24 މާރޗް          2019  މ

 

          

               އިސްމާޢީލް ހަނީފް

      ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

 

24 މާރިޗު 2019
ހޯދާ