ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕިއޯނުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ޕިއޯނުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޕިއޯނުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: 200-VTR/IU/2019/08 އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 މާރިޗު 2019
ހޯދާ