ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓުރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނަންބަރު: 05/2019/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

ކޯޓުރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

މިއަތޮޅު ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓާއި ދެއްވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 05/2019/(IUL)P2C އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 މާރޗު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މިކޯޓަށް ނުވަތަ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ނުވަތަ ދެއްވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 26 މާރޗު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މައުލޫމާތު ނެންގެވި ކޯޓަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނަވޭނެ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

12 މާރިޗު 2019
ހޯދާ