ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ހދ.ހަނިމާދޫގައި ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު' އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

                                                                       ނަންބަރު: IUL)434-PRC/434/2019/30)  

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

        މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ހދ.ހަނިމާދޫގައި ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު' އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަމްބަރު IUL)434-PRC/434/2019/11)  (ތާރީޙް: 21 ފެބްރުވަރީ 2019) އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 3 ފަރާތުން ވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

13 މާރިޗް 2019

ބުދަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

މާލެ- މި އޭޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގު)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

18 މާރިޗް 2019

ހޯމަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

މާލެ- މި އޭޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގު)

            

 

07 މާރިޗު 2019
ހޯދާ