މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބުރުލު ހަކަތަ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކ.ގާފަރު ދިވެހިރާއްޖެ                                      ނަމްބަރ: (IUL)331/331/2019/9

 

 

 

އިޢުލާން

 

 

                  މި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބުރުލު ހަކަތަ ޢިމާރާތް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން މިކައުންސިލުން ކުރި، ނަމްބަރ: (IUL)331/331/2018/38 އިޢުލާން އާއިގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފާރާތްތަކުގެ ޢަދަދު މަދުކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެމަސަކަތް ކުރުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.  

                   ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 25 ފެބްރުވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 05 މާރިޗު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

17 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ